11 април 2013

Отново рекорден интерес по процедура на ОПАК


Общо 187 проектни предложения получи Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) по открита процедура за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ на общинските администрации. ОПАК ще финансира проекти за въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 2,5 млн. лв.
Процедурата е по приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. Общинските администрации можеха да кандидатстват с проекти на стойност от 20 000 лв. до 80 000 лв.
Високият интерес от страна на местната власт е показателен за намерението на общините да подобрят процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни. Целта на процедурата е да подпомогне постигането на синхрон между разработваните на регионално ниво документи, потребностите на местното население и националните и регионални приоритети и стратегии. Това трябва да стане още на етап планиране, и да бъде продължено при самото разработване, изпълнение и отчитане.
За по-голяма прозрачност и разясняване на изискванията за кандидатстване по процедурата през февруари екипът на ОПАК проведе информационна кампания във всички райони за планиране.

01 април 2013

Ученици и студенти от Хърватия, Турция, Литва и България преминаха обучение за активно гражданство в Европейски център


Европейски информационен център – Велико Търново бе домакин на първата среща от продължението на международния проект „Корени и криле“ II по програмата „Младежта в действие“. 38 младежи от Хърватия, Турция и България бяха участници в обучението, чиято основна идея е да провокира активността на младите хора за участието им в обществото и решаването на различни граждански въпроси.
Участниците имаха няколко уъркшопа: за подготовка и планиране на социална кампания, как да се отрази тази кампания в социалните мрежи; изработване на едноминутен видеоклип на тема: „Аз съм доброволец, защото...“.
В обучението участваха студенти от клуб „Европа“  към Европейски център. За попълване на местата беше обявен и конкурс, в който желаещите да участват в проекта трябваше да подадат мотивационно писмо на английски език. Обучители в проекта бяха момичета-лидери от сдружение „ГЛОУ“.
След успешния старт във Велико Търново, проектът „Корени и криле“ II продължава в Турция през летните месеци, а заключителната среща ще бъде през октомври в Хърватия, където ще бъдат обобщени всички дейности по проекта.

Галерия от събитието може да разгледате на нашата фейсбук страница:

15 февруари 2013

Конкурс за участие в КЛУБ „ЕВРОПА”


Европейски информационен център -Европа Директно  – Велико Търново  организира конкурс за участие в  екипа на КЛУБ „ЕВРОПА” – Велико Търново. Клубът е нерегистрирана формална група от млади хора (студенти), работеща със съдействието на  Европейски център.
Регламент на Конкурса
Основна цел е да събуди интерес  и да засили осведомеността на младите хора относно ЕС, политиките на ЕС, гражданството в ЕС и значението на европейската интеграция, относно европейските програми и технологията на дизайн, прилагане и управление на европейски проекти. 
Право на участие имат студенти , записани в 1ви и  2ри курс, редовно обучение във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” .  Съставът на клуб „Европа“ е до 20 студенти.  Критерии, по които ще бъдат оценявани кандидатите:
·         Общи познания за ЕС
·         Много добро  владеене на английски език – говоримо и писмено
·         Добри комуникационни умения
·         Готовност за работа с различни целеви групи
Конкурсът се състои от два етапа:
1.       Изпращане на документи за участие (молба и мотивационно писмо – до 300 думи), подадени на английски или български език.
 Документите за кандидатстване трябва да бъдат изпратени на електронен адрес:  office@europeinfocentre.bg  в срок до 1 март 2013г. (петък), 12.00ч.
2.       Устно събеседване с преминалите първия етап кандидати. Събеседването ще се състои на 4 март  2013г.; 16:00ч. в офиса на ЕИЦ – библиотека  – Велико Търново, бул. „България”№24
За въпроси -  в писмен вид на имейл: office@europeinfocentre.bg  
Работа на Клуб „ЕВРОПА” е двегодишна, с  две месечни срещи и цели повишаване на знания по комуникационни умения, работа в екип, работа с медии, дипломация и протокол, европейски програми, проекти – писане, управление, изпълнение; гражданско общество и НПО сектор и др.  Предвидени са практити в национални институции и участие в международния обмен на ЕИЦ. Участниците ще получат сертификат за участие и стаж от Европейски център с подробно описание на дейностите, осъществени от тях в хода на работата на клуба. 

14 февруари 2013

Конкурс "Свят, който харесваш"


Участвайте в конкурса "Свят, който харесваш":

Ще се разглеждат всички проекти, независимо от мащаба им, които се внасят от отделни лица или организации, установени в държава — членка на ЕС, като единственото условие е основната цел да е намаляването на емисиите на парникови газове. С конкурса на „Свят, който харесваш“ се предоставя платформа за показване на тези проекти и възможност за награждаване на най-творческите, най-практичните и най-ефективните сред тях.

За повече информация, посетете официалния адрес: 

25 януари 2013

Европейски информационен център подписва нов петгодишен договор за домакин на Регионалната служба ЕВРОПА ДИРЕКТНО


2013 година е обявена за Европейска година на гражданите, на която ще бъдат подчинени и основните събития и акценти в работата на ЕИЦ.
Някои акценти през годината ще бъдат както следва:
Образование за гражданство – осъществява се в два групи, в партньорство с РИО. Групата на детските учителки включва 43 дами от 28 детски градини от 11 населени места от Великотърновска област. Групата на учителите в училища е съставена от 22 преподаватели от 13 училища от 7 града от областта. И двете групи преминават през три модула – гражданство, методика на преподаване на гражданството, писане на проект.
Групата на детските учителки ще подготви и изнесе открита практика в периода до средата на май. В началото на м. Юни ще се проведе регионална конференция за Великотърновска област, на която ще бъдат изнесени добри практики и споделен опит, които ще бъдат обобщени в методическо пособие.
Групата на учителите през м. Февруари ще подготви мини-проекти съвместно учител-клас, през м. Април и май проектите ще се реализират.  В началото на юни ще се проведе Регионална конференция „Образование за гражданство“, съвместно с  учители и ученици от Сливен, Стара Загора, Силистра, Смолян, Шумен, Русе, Разград и групата от В.Търново. В рамките на конференцията ще бъдат проведени методическа сесия на учителите и практическа сесия на учениците за представяне на резултатите от работата на терен.
ЕИЦ ще издаде пособие „Да преподаваме гражданство“.
Работа с детска и младежки групи – „Евроболярче“, средношколски клуб „Млад европеец“ и студентски клуб „Европа“ – образование за активно гражданство.  Програми
Регионален граждански форум  - с Областния съвет на пенсионерските клубове – в с. Ресен. Отбори от Свищов, Елена и Ресен. Отворен формат граждански форум и състезание за въпроси на активното гражданство.
Разширяване на услугите и достигане до малките населени места и отдалечени общини. Предвидени са поне десет инфодни с информационни щандове в рамките на „Мобилна Европа“. В партньорство с Областния съвет на пенсионерските клубове и Сдружението на кметските наместници – Велико Търново.
Традиционни в календара вече станаха студентските майски четения, тренингите на младежки групи по писане на проекти, отбелязването на 9 май, Лидерска академия ГЛОУ, отбелязването на европейските дни на езиците , на културно-историческото наследство и др. Центърът ще продължи да предоставя безплатни издания на всички, които заявяват подобно търсене, както и да провежда тренинги и обучения, своеобразно своите възможности и специалисти.
През 2013г. ЕИЦ ще обяви конкурс за писане на есе на английски език „Моята Европа 2020“, за млади хора и ученици 16-25 годишна възраст. Победителят от конкурса ще пътува за участие в традиционния Парад на Шуман, Варшава – 7-11.05.2013г.
Европейски информационен център, в края на 2012г.,  участва в конкурса на Европейската комисия – Генерална дирекция „Комуникация” за участие в Третото поколение на Мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България. Проектът ни е оценен с 97.33 при мах 100 точки и спечели нов пет годишен договор с Европейската комисия. Грантът ще позволи на ЕИЦ да продължи да предоставя информационни услуги сред гражданите на Великотърновска област, свързани с популяризиране на европейските политики. Специфика на работата на центъра е неговата насоченост към младежката аудитория – деца, ученици, млади хора и студенти, обучители, с които тематично Центърът работи от години.
Информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО ще разполага с 28 000 евро през 2013г., които са съответно 60% от ЕК и останалите – собствен принос на центъра.

През 2013 година ЕИЦ ще работи по три проекта, с които има подписани договори с ЕК, програма „Гражданство“. И трите проекта са свързани предимно с осъществяване на мобилности и участие в европейски срещи и инициативи.
Проект „ 8 среща на ученическите европейски клубове – Действай местно“ стартира с партньори от 11 страни. Той обхваща серия от местни инициативи на учители и ученици, свързани с популяризиране на европейски ценности на местно ниво. В него участват учители и класове от Разград, Силистра, Ардино, Смолян, Пловдив, Сливен, Шумен, Русе, клуб „Млад европеец“ и учители от модула по гражданство от Великотърновска област.  В началото на юни ще се проведе регионална научно-практическа конференция „Образование за гражданство“, където ще бъдат споделени добри практики и опит на ученическите клубове. Шест ученици и трима учители ще пътуват за Парада на Шуман от 7 до 11 май 2013г. във Варшава. Финансирането е 70% от ЕК, 30% - собствени средства.
Проект „Европа 2020“ на гражданите – стартира с партньори от 6 страни. В рамките на проекта се организират във всяка страна се организират три работни групи, активно ангажирани в гражданско участие /за Велико Търново групите са учители, студенти и ученици/. В групите се разискват техники и методики за повишаване на гражданското участие и за активистки тип поведение в живота на местната общност.  ЕИЦ обявява и нарочен конкурс за есе по темата за Европа 2020. Шест млади хора ще участват в Парада на Шуман от 7 до 11 май 2013г. във Варшава. След своето завръщане се очаква те да осъществят различни активности със своите връстници. Партньорите от Испания ще подготвят тематичен филм за активното гражданство, който ще бъде разпространен като методически материал за учители по гражданско образование. Финансирането е 70% от ЕК, 30% - собствени средства.
Проект „Корени и криле“ 2 – с партньори от 3 страни. Проектът цели да тренира млади хора за треньори за треньори и да ги стимулира да осъществят серия от дейности със свои връстници в общността. Предстоят три обмена. Март Велико Търново домакинства тренинг за 30 младежи от България, Хърватска и Турция. Юни месец – 10 български младежи ще участват на тренинг в Турция, а през октомври – 10 млади хора ще посетят Хърватска по обмен. Обмените и тренингите са едноседмични. Финансирането е 70% от ЕК, 30% - собствени средства. 

23 януари 2013

Конкурс за есе на тема "Моята Европа 2020"/ "My Europe 2020"


Европейски информационен център „Европа Директно” – Велико Търново има удоволствието да обяви конкурс за есе на английски език на тема: „Моята Европа 2020”/”My Europe 2020”.

За участие:
Форматът на есето е свободен, но все пак от участниците се очаква да имат основни познания на стратегията „Европа 2020” и да дадат отговор на въпросите:

1.      Каква е твоята визия за Европа и България през 2020г.?
2.      Защо мислиш, че точно това е бъдещето на Европа и България?
3.      Какъв ще е твоят личен принос в развиването на стратегията „Европа 2020”?

Правила на конкурса:
·         В конкурса могат да участват ученици и млади хора между 16 - 25 години, които живеят на територията на Великотърновска област;
·         Есето трябва да е на английски език;
·         Обемът на есето трябва да бъде до 5000 знака;
·         Работите следва да бъдат изпратени в срок до: 1 март 2013г. на адрес: europedirectvt@europeinfocentre.bg; с уточнение – за конкурс есе

Награда:
Победителят в конкурса ще пътува с група ученици и учители за участие в Шуман парада по повод  9 май – Деня на Европа в гр. Варшава, Полша – 7-11 май 2013г.


За повече информация:
Европейски информационен център „Европа Директно” – Велико Търново
бул. „България” №24, гр. Велико Търново, 5000, п.к. 345
тел.: 062/60 50 60

26 ноември 2012

"Коледна работилница"

Предходната среща на учениците от клуб „ЕвроБолярче“ се състоя под наслов „Коледна работилница“. Децата решаваха Коледни кръстословици на английски език и разучаваха известни празнични песни. Същността на срещата бе изработването на Коледни играчки и картички, които ще бъдат изпратени до други деца и институции в страни от Европейския съюз.

14 ноември 2012

Конкурс: Какво означава мирът в Европа за теб?


Тя е и за теб: ела, за да получиш Нобеловата награда за мир за 2012 година 

Поздравления!

Знаеш ли, че спечели престижната Нобелова награда за мир? Тази година Европейският съюз и неговите 500 милиона граждани получиха Нобеловата награда за мир за това, че превърнаха Европа от континент на войните в континент на мира. Наградата ще бъде връчена в норвежката столица Осло на 10 декември 2012 г. 
Четирима млади европейци ще приемат тази награда заедно с лидерите на ЕС. Един от тях може да си ти!

Готов ли си?

Ако си на възраст от 8 до 24 години, ако си гражданин на държава от ЕС, присъединяваща се държава или страна — кандидатка за членство в ЕС,
кажи ни: Какво означава мирът в Европа за теб?
Грабвай моливи и хартия — или компютър — и ни изпрати своята рисунка (ако си на възраст 8–12 години) или кратък текст, съдържащ максимум 120 знака, (ако си на възраст 13–24 години) до 25 ноември 2012 г.
Европейският младежки форум, партньор на ЕС за този конкурс, ще направи предварителен подбор на шестнадесетте най-добри предложения във всяка възрастова група (8–12 години, 13–17 години и 18–24 години), а журито ще избере тримата победители (по един за всяка възрастова група).
Шестнадесетте предварително подбрани материала във възрастовата група от 18 до 24 години ще бъдат представени във Facebook за гласуване. Кандидатът, получил най-много гласове, ще бъде поканен в Осло. Победителят и деветимата подгласници ще бъдат поканени в Страсбург на 12 декември на специална проява, посветена на Нобеловата награда!
Ти би могъл да станеш един от четиримата млади европейци, които ще спечелят пътуване до Осло и незабравимо участие в празнуването на Нобеловата награда за мир!   

За да кандидатствате, посетете: http://www.loveyouthfuture.eu/peace4eu#bg 

12 ноември 2012

8-ма международна среща на Европейските клубове


Европейски информационен център – Велико Търново е водеща организация и домакин на Осмата годишна среща на европейските ученически клубове през 2013 година.  Годишните срещи на ученическите европейски клубове се провеждат всяка година, като на тях се представят национални и регионални инициативи, свързани с работата на учители и ученици по европейска тематика.
През 2013 година, която е обявена за Европейска година на гражданите, срещата на ученици и учители ще се проведе във Варшава, в навечерието на  9 май и ще завърши  с шествие в Парада на Шуман, който е най-значимото европейско събитие за честване на Деня на Европа. В Парада на Шуман, проведен за първи път през 1990г., участват десетки хиляди граждани на европейски страни като чрез серия от конференции, кръгли маси, изложби, концерти, пленери, фестивали празнуват заедно.
В срещата във Велико Търново ще участват учители и ръководители на ученически европейски клубове от 11 страни - Полша, Холандия, Швеция, Франция, Испания, Португалия, Италия, Чехия, Латвия, Румъния и България. В четири работни дни  ще бъдат обсъдени проектната идея, параметрите и най-добрите практики на работа на ученически клубове, ще се представи проекто - програмата  за Шуман Парад 2013. Всеки ученически клуб необходимо ще организира серия от дейности с млади хора, резултатите от които ще представи във Варшава. Пет великотърновски средношколци и учител ще участват в проекта и ще се включат в тържествата в Полша.
Проектът се финансира от Европейската комисия – програма „Европа за гражданите”, като е на обща стойност 77 670 евро, като Комисията финансира 70% от стойността, а 30% са принос на партньорите.За повече информация:
Европейски информационен център „Европа Директно“
бул. „България“ № 24; Велико Търново, 5000; п.к. 345
тел: 062/60 50 60

Обучение по комуникационни умения на клуб "Европа" и клуб "Млад европеец"


Втората среща на младежите от клуб „Европа“ и „Млад европеец“, която се проведе на 9 ноември,  бе обучение за комуникационни умения.  Сесията беше разделена на три модула:
  1.        Европейски вариант на автобиография (Europass) и мотивационно писмо;
  2.        Как да се представим блестящо на интервю за работа;
  3.        Умения за говорене пред публика; Техники за ефективна презентация.

Участниците се включиха в редица упражнения, целта на които беше сами да достигнат до ключовите изводи и да преодолеят притеснението за говорене пред публика.